273161821 319012706932095 4726490864964304377 n

MOIT1-1--บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-2-- ประกาศฯ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

MOIT1-3-- วิธีการและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.ปราจีนบุรี

MOIT1-4-- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-5-- บันทึกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน