273161821 319012706932095 4726490864964304377 n

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 SO: ยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Prevention & Promotion Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ST : เสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพเชิงรุกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพนมทวน (Service Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 WO : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ (People Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 WT : เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศสุขภาพดิจิตอลและการบริหารจัดการการเงินการคลัง (Governance Excellence)

plan  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ(Promotion Prevention&Protection Excellence)

เป้าประสงค์:

1) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี

2) มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันที

3) มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ

4) มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอือต่อสุขภาพของประชาชน

5) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

กลยุทธ์:

1) พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพโดยการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

2) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ (ANC /WCC /NCD)

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายบุคคล และเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

6) ส่งเสริมและสนับสนุน สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

7) ผลักดันและบังคับใช้กฎหมาย

8) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อการมีสุขภาพที่ดี

9) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

แผนงาน/โครงการ :

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ

แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

เป้าประสงค์:

1) มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน

2) มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

3) มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

4) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

5)มีความร่วมมือทั งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะในการ ป้องกันและรักษาโรคที่มีความส้าคัญ

กลยุทธ์:

1) พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) โดยให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล ทุกครัวเรือน

2) พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่ครอบคลุมทุกระบบ ในการ ให้บริการทุกพื นที่

3) พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อทุกระดับให้มี ประสิทธิภาพ

4) ส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาและสมุนไพรไทย

5) สนับสนุนหน่วยงานบริการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล

6) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

7) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

แผนงาน/โครงการ:

แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

แผนงานที่ 4 การพัฒนาตามโครงการพระราชด้าริและพื นที่เฉพาะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
เป้าประสงค์:
1) วางแผนอัตราก้าลังให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการอัตราก้าลังคนของประเทศ
2) กระจายสัดส่วนบุคลากรสุขภาพทั งในเขตเมืองและชนบทให้มีความสมดุลกัน
3) ธ้ารงรักษาก้าลังคนด้านสุขภาพ
กลยุทธ์:
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนา และธ้ารงรักษาก้าลังคนด้านสุขภาพ
3) สร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพ
4) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในระบบสุขภาพ
5) มีระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
แผนงาน/โครงการ:
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence)
เป้าประสงค์ :
1) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ
2) มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
3) สร้างและพัฒนากลไกการดุลด้านการเงินการคลังสุขภาพ
4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพ
5) มีการท้าวิจัยและน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
 
กลยุทธ์:
1) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการ และเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(big data)
4) บริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
5) พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ อย่างครบวงจร
6) ปรับปรุงโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
7) ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
8) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ:
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 3 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
แผนงานที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

 

ACTION PLAN