273161821 319012706932095 4726490864964304377 n

EB5 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
EB5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
EB5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563
EB5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563

 

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้
EB5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
EB5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
EB5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2564
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้
EB5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564
EB5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564
EB5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564 

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้
EB5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564
EB5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564
EB5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564
EB5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB5 4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS